پنج شنبه, 21 آذر 1398


شهردار طاقانک

b5a44c6c-00bd-4929-a59f-dd0a38cba9f6

جناب آقای مهندس علی اصغر شهرانی

مشاهده پیام شهردار

نظرسنجی از شهروندان

به نظر شما همشهریان گرامی شهرداری طاقانک در مدت فعالیت خود تا چه حد در خدمت رسانی به شهروندان موفق بوده است؟

آمار بازدید

امروز26
دیروز73
این هفته177
این ماه660
مجموع51253
Thu 12 Dec 2019 07:27

حاضران در سایت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

واحدهای شهرداری

واحدهای شهرداری (13)

وظایف و اختیارات واحد فنی :

 

  - صدور پروانه های ساختمانی بر طبق ضوابط ومقررات
  - تعیین بروکف بر اساس طرحهای تهیه شده و ابلاغ آن به متقاضیان پروانه های ساختمانی 
  - رسیدگی عدم خلاف و صدور گواهی پایان ساخت با توجه به مقررات مربوطه و رعایت مفاد پروانه ساختمانی
  - نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها
  - فراهم نمودن مقدمات کار کمیسیونهای مربوط به امور فنی وساختمانی
  - بایگانی و نگهداری کلیه نقشه های تهیه شده با رعایت اصول صحیح علمی
  - بررسی و تخلفات شهرسازی ونظارت بر اجرای دقیق اصول شهرسازی با همکاری واحد اجرائیات شهرداری


خدمات و اختیارات واحد فضای سبز:

 
- ایجاد فضای سبز (خاکریزی ، کاشت گل ، درخت ،چمن و.......) در سطح شهر
  - نگهداری از فضای سبز پارکها ، میادین و باغچه های موجود شهر و آبیاری منظم آنها
  - تهیه بذر و اشجار جهت کاشت در سطح شهر بر مبنای برنامه تنظیم شده
  - نظارت بر جلوگیری از قطع بی رویه درختان و حفظ استانداردهای تعیین شده
  - سم پاشی و کود دهی درختان براساس برنامه تنظیمی
 
- مبارزه با آفات و بیماریهای نباتی و نظارت بر امور سم پاشی دفع آفات

وظایف واختیارات واحدخدمات شهری :

 
- مطالعه وبررسی زمینه های مختلف به منظور ارائه خدمات و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تامین رفاه شهروندان
  - مراقبت در بهبود وانتظام مربوط به امور قبرستانها  ، کشتارگاه ، آتش نشانی و .....
  -  نظارت درمراقبت برامور مربوط به بخه حمل ودفن بهداشتی زباله ونخاله ساختمانی ونظارت شهر و...
  - مراقبت ونگهداری تاسیسات شهر وحفظ آن
  - نظارت عمومی شهر ونظارت برکارگران خدمات شهری بصورت روزانه
  - دفن صحیح وبهداشتی زباله                        

  شرح وظایف ومسئولیتها ی امور مالی وذیحسابی :

1-        ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه وانتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ،اعتبارات وتعهدات ودفتر کل .

2-        تهیه وتنظیم لیست حقوق واعلامیه بانکی ،چک،برگه های محاسباتی وکنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف .

3-        رسیدگی به پیش پرداخت ها وعلی الحساب ها واسناد ومدارک مربوط از نظر رعایت واجرای قوانین ومقررات مالی .

4-        انجام امور مربوط به تشخیص وتعیین سر فصل حساب ،تهیه تراز عملیات ،تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر وامضای      آنها

5-        تهیه وتنظیم پیش نویس دستورات وفرم های محاسباتی ،گزارش های لازم وبودجه تفصیلی .

6-        رسیدگی واظهار نظر واقدام در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی وحسابداری .

7-        نظارت ومراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ،جریان امور واحد ویا واحدهای سرپرستی ،اتخاذ تدابیر وارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبودی امور جاری .

8-        همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ،دستورالمل ها وطرح تصویب نامه ها . شرکت در کمیسیونهای مربوطه .

9-        مطالعه قوانین بودجه وسایر قوانین ومقررات مالی واظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن .

10-   نظارت ومراقبت برتنظیم حساب ماهانه حساب ماهانه وکنترل وارسال آن با اسناد ومدارک مربوط به مراجع ذیصلاح وهمچنین مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای.

11-   مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات وپرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت کامل قوانین ومقررات مربوط .

12-   اجرای قرارها ودادنامه های صادره از دیوان محاسبات یا سایر مراجع دیگر .

13-   رفع نقص از اسناد وصورتحساب های وام خواهی شده .

14-   تهیه صورت تفریغ بودجه کامل مورد عمل حوزه ذیحسابی وارسال آن به مراجع ذیربط .

15-   تنظیم وارسال صورت مجالس تحویل وتحول در موقع تغییر سمت با رعایت مقررات جهت استحضار مقام ما فوق .

16-   اداره امور واحد ذیحسابی وارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی .

17-   انجام اقدامات لازم مربوط به امور جمع داری اموال ،امور فروش وجمع داری نقدی .

 

 

شرح وظایف ومسئولیت ها ی امور اداری :

1-      انجام مطالعات لازم در مواردی ازقبیل تشکیلات و روش ها ،آموزش ، طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .

2-      تهیه مجموعه هدف ،وظایف وپستهای سازمانی وزارتخانه ویا سازمان مطبوع وپیشنهاد آن به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت تأیید .

3-      تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط .

4-      انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ویا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی .

5-      تشریک مساعی با کارشناسان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در تنظیم آیین نامه ها ،بخشنامه ها ودستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط بانیازهای وزارتخانه ویا سازمان متبوع .

6-      ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وهماهنگ نمودن فعالیت واحد های تابعه با برنامه ها وهدفهای مورد نظر .

7-      تهیه گزارشات لازم .

8-      انجام سایر وظایف وامور مربوط .

 وظایف ومسئولیتهای کارگزین :

1-      رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها .

2-      تهیه پیش نویس های کارگزینی ازقبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق ،مرخصی ،معذوریت ،ترفیع ،اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق وبا رعایت قوانین ومقررات مربوط .

3-      رسیدگی به پیشنهادات وتقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ،ترفیع ،بازنشستگی وتعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه .

4-      انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه ورفاه کارمندان .

5-      برنامه ریزی وتمشیت وسرپرستی امور مختلف کارگزینی .

6-      اجرای خط مشی تعیین شده واتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر .

7-      استخدام ومعرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر .

8-      تهیه ضوابط ودستورالعمل های لازم .

9-      شرکت در کمیسیون ها وجلسات مختلف .

10-  پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع واقدام در مورد تأمین این احتیاجات .

11-  مطالعه قوانین ومقررات استخدامی واظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل .

شرح وظایف ومسئولیت های واحد کامپیوتر :

1-               انجام امور مربوط به آماده سازی وراه اندازی دستگاه های اصلی وجانبی .

2-                 راهبری ونظارت براجرای برنامه ها وجریان عملیات رایانه های در حال کار .

3-                 نظارت بر کارکردتجهیزات ارتباطی محلی وراه دور یا اپراتورهای تحت سرپرستی .

4-                 تشخیص ورفع اشکالات موجود واعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله .

5-                 بکاربردن برنامه های پیش نیازجهت راه اندازی سیستمها .

6-                 گزارش اشکالات موجود در اجرای برنامه ها ،رایانه ها وتجهیزات ارتباطی محلی وراه دور به مسئولین مربوط.

7-                 مراقبت برعملکرد صحیح تأسیسات موجود در محیط استقرار رایانه ها ازقبیل برق ،،حرارت ،رطوبت و.....براساس ضوابط تعیین شده .

8-                 همکاری با مقام مافوق در تشخیص استعدادهای کارکنان ونیازهای آموزشی وتنظیم برنامه های آموزش علمی.

9-                 انجام امور مربوط به نگهداری وطبقه بندی وحفاظت از منابع ضبط اطلاعات براساس ضوابط تعیین شده .

10-             ورود داده ها براساس دستورالعمل های مربوطه وتحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات .

11-             بازبینی داده ها ورفع اشتباهات احتمالی .

12-             کنترل کمی وکیفی کارها در جهت انجام بهینه امور وارتقای بهره وری کار .

13-             تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز .

14-             تهیه برنامه زمانی کار .

15-             دریافت اسناد ومدارک ارجاعی وتحویل آن به مسئول ذیربط پس از پایان عملیات .

16-             ارائه گزارش میزان فعالیتهای انجام شده واشکالات فنی به همراه پیشنهادات به مقام مافوق . وانجام سایر امور مربوط .

 

 

 

وظایف  و اختیارات

 

  - ایجاد حسن ارتباط بین کارکنان و شهردار
  - نشر فعالیتهای شهرداری جهت اطلاع روابط میان مردم
  - برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف
  - تهیه گزارشات مورد لزوم جهت شهردار

جمعه, اسفند 22 1393

شرح وظایف متصدی امور دفتری :

1-          ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده وصادره وموضوع وشماره آنها در دفاتر مربوط .

2-          تفکیک وتوزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده وپیگیری آنها .

3-          تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان وتدارک وتوزیع آنها .

4-          تنظیم دفتر آمار کارکنان .

5-       تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق .

 شرح وظایف ومسئولیت های واحد بایگانی :

1-        حفظ ونگهداری نامه ها،اوراق،اسناد ومدارک وپرونده های محرمانه مطابق مقررات واصول بایگانی وتهیه فهرست بر اساس روش تعیین شده

 2-        پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور .

3-        تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق .

4-        صورت برداری ، طبقه بندی وبایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط واحتیاجات سازمان متبوع .

 

 

شرح وظایف ومسئولیتهای واحد روابط عمومی :

1-         انجام امور مربوط به برگزاری جشن های محلی ،اجرای برنامه های رادیویی وتلویزیونی ویا مصاحبه با مقامات مربوط.

2-         تهیه نشریات تبلیغاتی ، فنی وبولتن های داخلی .

3-         اجرای کلیه امور مطبوعاتی وسمعی وبصری سازمان مطبوع .

4-         مطالعه وبررسی ورعایت موازین لازم برای برنامه های انتشاراتی واطلاعات .

5-         انجام امور مربوط به اجرای آیین نامه های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات .

6-         برقراری تماس با وزارتخانه ها وموسسات ، ارگان های دولتی وسفارتخانه ها به منظور هماهنگی وتنظیم برنامه های انتشاراتی ، امور مسافرت ها ،

        پذیرایی ها وملاقات ها کنفرانس ها ، سمینارها نظایر آن.

7-         بررسی مطالب ومسائلی که توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با وزارتخانه مطبوع مطرح وعنوان می شود .

8-         تحقیق در افکار عمومی وارزیابی نظرات مردم واستفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی واطلاعاتی سازمان متبوع .

9-         انجام سایر وظایف وامور مربوط .

شرح وظایف ومسئولیت ها ی واحد حقوقی وقراردادها :

1-        جمع آوری وبررسی وتنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا موسسه دولتی در مراجع صلاحیتدار

2-        جمع آوری ، بررسی وتنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات وآرای مشورتی در پاسخ پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسائل حقوقی .

3-        جمع آوری ، بررسی وتنظیم اطلاعات جهت تهیه وتدوین لوایح قانونی ، طرح تصویب نامه ها ، اساسنامه ها وآیین نامه های مورد نیاز .

4-        تهیه متن قراردادهای منعقده .

5-        تهیه دستور جلسات وصورتجلسات .

6-        شرکت در جلسات ، استماع اظهارات ورسیدگی به دعاوی و ردویا قبول آن.

7-        ارسال طرح ها ومصوبات به مراجع وارگان های مربوط .

8-        تفکیک عرایض وشکایات واصله از مراجع ذیربط وارجاع به واحدها یا کمیته های تخصصی مربوط .

9-        رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین ومقررات مربوط واعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده .

10-   همکاری واقدام در تهیه آرشیو حقوقی ونگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات .

11-   مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی .

12-   تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارائه به مقامات ومراجع مربوط .

13-   انجام سایر وظایف وامور مربوطه .

نقشه شهر

 

اطلاعات تماس

  • آدرس شهرداري : استان چهار محال و بختیاری ،شهر طاقانک،بلوار امام،شهرداری طاقانک
  • تلفن : 038-32482600-32483663
  • فاكس: 32482700-038
  • ایمیل: info@taghanak-sh.ir

Taghanak1391sh@yahoo.com

© تمام حقوق مادي و معنوي اين وب سايت محفوظ و متعلق به شهرداری طاقانک ميباشد |taghanak-sh.ir © 2017 | طراح و پشتیبان سایت "شرکت عصر داده ویستا "